Logo
Titulní stránka Přihlášení Nákupní košík Pokladna

Celková cena nákupu

s DPH: 0 Kč


Vyhledávání

Kategorie

Další oddělení

Aktualizováno 23.07.2024 4:14:06

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny
--------------------------------------------------
Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s našimi obchodními podmínkami.
I. Úvodní ustanovení
Provozovatelem tohoto serveru a současně označený jako prodávající je:
PEKA CZ s.r.o., IČ0:25599097, sídlo: Ochoz u Brna 225, 664 02 Ochoz u Brna, tel.: +420 777 864 620, email: peka@dvdpeka.cz. Provozovatel serveru prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího dvdpeka.cz prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá (nejméne šestiměsíční, zpravidla roční) kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky, telefonicky nebo osobně. V komunikaci mailem je nutné používat jen naši emailovou adresu zde uvedenou peka@dvdpeka.cz. V případech reklamací pak poštou nebo osobně.

II. Objednávka, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výši ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.,) zejména při ceně vyšší než 2.000,-Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá (nejméne šestiměsíční, zpravidla roční) písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva používají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

III. Dodací podmínky, termín
Místem plnění je sídlo (bydlište) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovnách prodávajícího po předchozí telefonické domluvě. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží.
Prodávající dodá zboží do 7 dní, nejpozději však do 21 dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení (čl. II odstavec 2). Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 21 dní u zboží, které je dostupné v době objednávky), je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
Dodací lhůty stanovené v předchozím odstavci se netýkají zboží patřícího do kategorií "DVD PACK + speciál", "Připravuje se"  u něhož mohou být dodací lhůty delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží patřícího do kategorií uvedených v předchozí větě je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách e-prodejny o změnách bude informován e-mailovou zprávou. Provozovatel obchodního serveru dvdpeka.cz komunikuje se svými zákazníky pomocí udaného kontaktu v objednávce (většinou však jen emailem). V případě, že je udaná informace nepltaná nebo v době kontaktu nefunkční, čí ze strany kupujícího bez odezvy, nelze garantovat dodací podmínky v bodě III (především se týká objednávek, které obsahují zboží, které je v době objednávání "připravované" a objednávku si kupující přeje vyřídit kompletně - "vše najednou").
V případě, že je s některým zbožím spojen jeho servis např. PC, černá elektronika, zavazuje se prodávající, že na žádost kupujícího zajistí servis tohoto zboží za předem oznámenou a kupujícím odsouhlasenou cenu.
Zboží bude dodáváno v bežných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.
U titulů, které jsou teprve připravované (viz datum prodeje či příznak PŘIPRAVUJEME/předobjednávka u položky zboží) si vyhrazujeme změnit způsob dodávky celé objednávky v přípravě požadavku kompletní expedice (odeslání všech bodů objednávky současně) na postupnou – tento případ nastane především na přelomu roku nebo v případě, že jiná část objednávky nelze v únosném čase vyřídit, abychom mohli dodat zboží v rozumném termínu …

IV. Platební podmínky, slevy
Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případe zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
V případě, že kupující zahrne do objednávky i zboží, které musí prodávající přiobjednat zejména zboží patřící do kategorií "DVD PACK + speciál" a "Připravuje se", oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu a to označením u popisu zboží či jeho zařazením do patřičné kategorie. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, zda se má zboží zasílat postupně či kompletně s poslední dodávkou. V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku.
Kupující může za zboží zaplatit v hotovosti, na dobírku, bankovním převodem.
Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad i na pozdější vyžádání.
Stálým zákazníkům, nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
V případě, že si kupující v "pokladně" zvolí postupné zasílání zboží (resp. nezvolí zaslat vše dohromady), bude mu účtováno poštovné a balné na každou zásilku zvlášť. - Dobírkou. K ceně je účtováno poštovné a poplatek za dobírku ve výši:

Česká pošta - dobírkou 129,- Kč do 2 ks, nad 2 ks 180,- Kč
Česká pošta - dobírkou 180,- Kč - OBCHODNÍ BALÍK
Osobní odběr 50,- Kč Platba hotově
Osobní odběr 50,- Kč Platba převodem
Obchodní balík 140,- Kč Platba převodem
Platba převodem - poštovné 89,- Kč do 2 ks, nad 2 ks 150,- Kč (zboží bude odesláno po uhrazení na náš účet).
Přeprava PPL - Dobírka 190,- Kč
Přeprava PPL - Bankovní převod 150,- Kč
SLOVENSKO - zásilky na SLOVENSKO PPL 400,- Kč - dobírka

Platba převodem pouze pro ČR:
číslo účtu: 86-1403100297
kód banky: 0100
variabilní symbol: vaše číslo objednávky
konstantní symbol: 0308Poznámka: u rozmerných a cených disků se Vám může načíst příplatek 16 kč - hmotnostní příplatek.

"Podmínky pro zaslání do Slovenské republiky: POSÍLAME - kurýrní složbou PPL - Dobírka 400,- Kč.
" Za opakované zaslání zásilky v ČR je účtováno 99,- Kč ".
Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících přepravců.


V. Záruka, reklamace, doklady
Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do sídla jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Prodávající bude reklamaci posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Oznámení o zjištených vadách musí kupující učinit u prodávajícího jakkoli bezodkladně, v záruční době. Písemné oznámení o zjištených vadách uplatňuje kupující na adrese:
PEKA CZ s.r.o., Obecká 225/32, 664 02, Ochoz u Brna. tel.číslo: +420 777 864 620 reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba.

VI. Ochrana osobních dat
Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

VII. Odstoupení od smlouvy
V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny peníze. Vrácené zboží musí být bez zjevného používání, nepoškozené ani jinak znehodnocené. Vrácené zboží musí být dobře zabaleno a zajištěno proti poškození během přepravy. Doporučujeme toto vrácené zboží pojistit u přepravce. Vrácené zboží nemůže být zasláno na dobírku. U zboží, pokud bylo toto zboží rozbaleno a použito, se jeho hodnota snížila.  Spotřebitel je povinnen chybějící hodnotu finančně nahradit dle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku. Nejčastěji to bývá snížením vrácené kupní ceny.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží u BLU-RAY, DVD a CD.


VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v nemž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatecně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků o akcích či exkluzivních nabídkách serveru. Zde se však nejedná o emaily ceníků – tyto informace jsou pouze na vyžádání a jsou zasílány v závislosti na nastavení v registraci nakupujícího.
Upozornení:
Vzhledem k tomu, že český trh je pro zahraniční výrobce DVD téměř nezajímavý, může se stát, že u některých především starších titulů může dojít k prodlevě v dodací lhůtě. Důvodem toho je fakt, že dodatečná výroba DVD titulu u výrobce je závislá na poptávce v celém regionu #2, do kterého Česká republika patří. Zvláštní kapitolou je potom žánr "erotika & porno", kde se DVD tituly na náš trh dostávají více méně jako vzorky k dalšímu odběru - některé tituly jsou skladem v počátku jen jedním kusem.
U titulů, které jsou teprve připravované (viz datum prodeje či příznak PŘIPRAVUJEME u položky zboží) si vyhrazujeme změnit způsob dodávky celé objednávky v přípravě požadavku kompletní expedice (odeslání všech bodů objednávky současně) na postupnou – tento případ nastane především na přelomu roku, abychom mohli dodat zboží v předvánočních termínech.

Věříme, že toto upozornění Vás nijak nezaskočí a spíše utvrdí v přesvědčení, že hodláme jednat seriózně vždy ke spokojenosti zákazníka.


Váš DVD prodejce PEKA CZ s.r.o.

Doporučujeme

s DPH: 189 Kč
Přidat do košíku
s DPH: 389 Kč
Přidat do košíku